DSD II – co to jest?

Deutsches Sprachdiplom (DSD) jest wspólnym przedsięwzięciem Federalnego Urzędu Administracji Niemiec i krajów związkowych realizowanym w Polsce od 1997 roku. Szkoły DSD są objęte patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN.Program DSD II jest realizowany w szkołach, które po spełnieniu określonych kryteriów zostały przyjęte do grona szkół partnerskich RFN i otrzymały zezwolenie na przeprowadzanie egzaminów DSD. 

Dlaczego warto zdać egzamin DSD II 

Uczeń zdobywa w klasie maturalnej certyfikat DSD II, który potwierdza  biegłą znajomość języka niemieckiego w mowie i piśmie na najwyższym na poziomie C1. To najwyższy poziom egzaminu państwowego w Niemczech dla uczniów z zagranicy. Udokumentowana znajomość języka obcego na poziomie C1  zwiększa szansę absolwentów na polskim i europejskim rynku pracy. Certyfikat DSD II  zwalnia z egzaminu z języka niemieckiego na wszystkie wyższe uczelnie w Niemczech; posiadając polską maturę i   certyfikat DSD II można podjąć studia na każdym kierunku w Niemczech. Certyfikat jest przydatny studentom polskich uczelni, którzy ubiegają się o stypendium w Niemczech.

Jak wygląda egzamin DSD II?

Das Deutsche Sprachdiplom DSD II - certyfikat poświadczający znajomość języka niemieckiego na poziomie zaawansowanym (B2 / C1) jest egzaminem państwowym opartym na standardach europejskich, opracowywanym  przez ZfA (Zentralstelle für das Auslandsschulwesen – Centralny Wydział Szkolnictwa za Granicą) w Kolonii.

Nasza szkoła jest jedną z 40 szkół w Polsce, w których przygotowanie do egzaminu jest zintegrowane z programem nauczania języka niemieckiego. Przygotowanie do egzaminu oraz sam egzamin DSD II są dla uczniów I LO bezpłatne.

Egzamin DSD II  składa się z 2 części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna obejmuje  3 sprawności:

  • Rozumienie tekstu czytanego
  • Rozumienie ze słuchu.
  • Wypowiedź pisemna.

Test pisemny przeprowadzany jest w naszej szkole a sprawdzany jest w Niemczech.

Część ustna składa się z 2 zadań:

  • 3-4 minutowa prezentacja na losowo wybrany temat na podstawie materiału stymulującego.  Po prezentacji uczeń odpowiada na pytania egzaminatora związane z tematem prezentacji. Rozmowa trwa ok. 5 minut.
  • 5-minutowa prezentacja przygotowana przed egzaminem na temat zgodny z zainteresowaniami ucznia; zakończona dyskusją z egzaminatorem na jej temat.

Egzamin ustny przeprowadzają nauczyciele języka niemieckiego naszej szkoły oraz  nauczyciel -koordynator oddelegowany  z Zfa.

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła