ZIELONE PRACOWNIE W POWIECIE PILSKIM

„Zielone pracownie w Powiecie Pilskim”


Wartość projektu: 316 660,00 zł
Kwota dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu: 284 994,00zł (90 % kosztów kwalifikowalnych)

Przedmiotem projektu jest doposażenie 4 pracowni dydaktycznych, zwanych „Zielonymi pracowniami”, związanych z edukacją ekologiczną w czterech szkołach ponadpodstawowych Powiatu Pilskiego tj.:

- Zespołu Szkół Budowlanych w Pile,
- Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Pile,
- Zespołu Szkół w Łobżenicy
- I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile przy którym działa Powiatowe Centrum Edukacji Ekologicznej w Pile. 


Celem projektu jest wspomaganie edukacji ekologicznej oraz  podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zaplanowane pracownie przyczynią się do kształtowania wśród uczniów świadomości ekologicznej i postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska, uatrakcyjnią zajęcia dydaktyczne i uaktywnią młodzież do podejmowania działań proekologicznych oraz pozwolą na organizację ciekawych zajęć w grupach. Zajęcia będą miały charakter laboratoryjno-ekologiczny. W ramach projektu 4 pracownie zostaną wyposażone między innymi w laptopy, projektory multimedialne, ekrany elektryczne, narzędzia multimedialne, które wspierają nauczanie przedmiotów ścisłych przyrodniczych, bogate zestawy obejmujące urządzenia pozwalające na różnorodne doświadczenia.

 
Efekt ekologiczny:

- poszerzenie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska społeczeństwa Powiatu  Pilskiego,
- wzrost dostępności do treści edukacji ekologicznej,
- kształtowanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne,
- uatrakcyjnienie zajęć dydaktycznych i uaktywnienie młodzieży do podejmowania działań proekologicznych
- przewidywanie i ocena następstw dla środowiska naturalnego oraz zdrowia człowieka zmian  wywołanych działalnością człowieka,
- podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego – wykorzystanie wiedzy ekologicznej w praktyce,
- rozwój umiejętności korzystania z pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacja ekologiczną,
- kształtowanie umiejętności pracy w grupie oraz rozwijanie inicjatywy i samodzielności w pracy.

Efekt rzeczowy:

1. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół Budowlanych w Pile – szt. 1  w następujące kategorie:
a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)
b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

2. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Pile  szt. 1 w następujące kategorie:
a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny

3. Utworzenie „Zielonej pracowni” w Zespole Szkół w Łobżenicy – szt. 1 w następujące kategorie:
a) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
b) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

4. Utworzenie „Zielonej pracowni” w I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pile – szt. 1  w następujące kategorie:
a) Wyposażenie pracowni (ławki, krzesła, wyposażenie laboratoryjne, dygestoria, szafy/gabloty, biurko nauczycielskie)
b) Sprzęt audio video, komputerowy, oprogramowanie fotograficzny, elektroniczny
c) Pomoce dydaktyczne związane bezpośrednio z edukacją ekologiczną

Przedsięwzięcie pn. „ZIELONE PRACOWNIE W POWIECIE PILSKIM”
dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
www.wfosgw.poznan.pl
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu - WFOŚiGW Poznań |

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła