Trzeba wierzyć, że się jest do czegoś zdolnym i osiągnąć to za wszelką cenę, trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie.
Maria Skłodowska-Curie

julia gonet

Uwaga maturzyści 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 16 grudnia 2020r. (DZ.U. 2020 Poz. 2314) nastąpiły zmiany w sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021”.
W związku z powyższym Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pile prosi o podejście uczniów/absolwentów do sekretariatu szkoły (zgodnie z przesłanym poprzez e-dziennik harmonogramem) i dokonanie ewentualnych zmian w deklaracjach wstępnych złożonych przez maturzystów we wrześniu 2020r.
Uczeń/absolwent, który chce zrezygnować ze zdawania nieobowiązkowego w roku 2021 przedmiotu dodatkowego zobowiązany jest do dokonania zmian w swojej deklaracji wstępnej. ?W przypadku ucznia lub absolwenta, który nie dokona zmian w deklaracji do dnia 8 lutego 2020r. wstępna deklaracja staje się deklaracją ostateczną.
Zgodnie z informacją CKE z dnia 29 grudnia 2020r. absolwent, przystępując do egzaminu maturalnego w 2021 r., zdaje obowiązkowo: w części pisemnej – egzaminy na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów:
a. język polski
b. matematyka
c. język obcy nowożytny .
Absolwent może przystąpić w 2021 r. do egzaminu maturalnego z nie więcej niż sześciu przedmiotów dodatkowych wybranych spośród wymienionych poniżej przedmiotów, na poziomie rozszerzonym,
a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym:
a. biologia
b. chemia
c. filozofia
d. fizyka
e. geografia
f. historia
g. historia muzyki
h. historia sztuki
i. informatyka
j. język łaciński i kultura antyczna
k. język mniejszości etnicznej (język łemkowski)
l. język mniejszości narodowej (wybór spośród następujących języków: białoruski, litewski, niemiecki, ukraiński)
m. język obcy nowożytny (wybór spośród następujących języków: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)
n. język polski
o. język regionalny (język kaszubski)
p. matematyka
q. wiedza o społeczeństwie.
W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić tylko absolwent, który:
a) w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
b) zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

131753378 1621610731356994 4444306045831196368 n

Nauka programowania w języku PYTHON od podstaw

I Liceum Ogólnokształcące
im. Marii Skłodowskiej-Curie
ul. Wincentego Pola 11 64-920 Piła

Telefon: 67 351 74 70

 Skontaktuj się

LO srebro 2020

Kontakt

Telefon: 67 351 74 70

ul. Wincentego Pola 11
64-920 Piła